ഉണ്ട്. ദീർഘകാല സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 7.5% വാർഷിക പലിശ ലഭിക്കും; മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 8.5% പലിശയും പ്രതിവർഷം ലഭിക്കും.

മറ്റൊരു വ്യക്തി ആ ചിട്ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയോ ചിട്ടി കാലാവധി പൂർത്തിയാകുകയോ ചെയ്താൽ പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.