കണ്ണൂർ: ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും വീട്ടിനകത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുഴക്കുന്നിലാണ് സംഭവം. പൂവളപ്പിൽ മോഹൻദാസ്, ഭാര്യ ജ്യോതി എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മോഹൻദാസ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലും ഭാര്യ ജ്യോതി തറയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നിലയിലുമാണ്.