ശാരീരികമായി പരുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ മകന്‍ തകരില്ല; അഭിലാഷ് ടോമിയുടെ അച്ഛന്‍ പറയുന്നു

ശാരീരികമായി പരുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും മാനസികമായി എന്റെ മകന്‍ തകരില്ല; അഭിലാഷ് ടോമിയുടെ അച്ഛന്‍ പറയുന്നു
 

Video Top Stories