അട്ടപ്പാടിയില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ ദേശിയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്‍ പാതി വഴിയില്‍

ശിശു മരണങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയായ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണിത്‌
 

Video Top Stories