ഷട്ടറുകൾ തുറന്നിട്ടും ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നില്ല; കൂടുതൽ ജലം പുറത്തുവിടും

ഷട്ടറുകൾ തുറന്നിട്ടും ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നില്ല; കൂടുതൽ ജലം പുറത്തുവിടും. സെക്കന്റിൽ 750 ഘന. മീറ്റർ വെള്ളം കടത്തിവിടുന്നു

Video Top Stories