സർക്കാരിനെ കോടതി വിശ്വാസത്തിലെടുത്തു:മുഖ്യമന്ത്രി

വാദത്തിനിടയിൽ നടന്ന ചോദ്യങ്ങളെ വിമർശനങ്ങളായി ചില മാധ്യമങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു.
കോടതി വിധിയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ  വിമർശനങ്ങളില്ല. വിധിയിൽ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥനെയും വ്യക്തിപരമായി  പരാമർശിക്കുന്നില്ല:പിണറായി വിജയൻ

Video Top Stories