മുക്കത്തെ അനാഥമന്ദിരത്തിലെ ഓര്‍മ്മകള്‍ മാത്രമുള്ള ബാല്യം;ജീവിക്കാനായി ഹോട്ടല്‍ തൊഴിലാളിയായി ഇപ്പോള്‍ നാഗാലാന്‍ഡിലെ കളക്ടര്‍

മുക്കത്തെ അനാഥമന്ദിരത്തിലെ ഓര്‍മ്മകള്‍ മാത്രമുള്ള ബാല്യം;ജീവിക്കാനായി ഹോട്ടല്‍ തൊഴിലാളിയായി ഇപ്പോള്‍ നാഗാലാന്‍ഡിലെ കളക്ടര്‍
 

Video Top Stories