ഇടുക്കിയില്‍ നിന്ന് പ്രളയജലം എത്തുന്നത് ഇതുവഴി; ചെറുതോണി-കോതമംഗലം-ആലുവ; ഇവിടം ഇപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെയാണ്

ഇടുക്കിയില്‍ നിന്ന് പ്രളയജലം എത്തുന്നത് ഇതുവഴി; ചെറുതോണി-കോതമംഗലം-ആലുവ; ഇവിടം ഇപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെയാണ്
 

Video Top Stories