ശബരിമല;സംസ്ഥാന സർക്കാർ വീണ്ടും സുപ്രീംകോടതിയിൽ

ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണ സമിതിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ. സമിതിയെ നിയോ​ഗിച്ച ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണം.
ശബരിമലയിൽ ഇത്തരമൊരു സമിതി പ്രായോ​ഗികമല്ല.

Video Top Stories