പത്തനംതിട്ട ശാന്തമാകുന്നു,കരുതൽ തടങ്കലിലുള്ളത് 222 പേർ

ഒരു കൊലപാതകമുൾപ്പെടെ 412 കേസുകളാണ്  പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇതുവരെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടൂരിലാണ്. 

Video Top Stories