ജിഷ പ്രതീഷ് 36,എന്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും പോലെ, എന്റെ കുട്ടിക്കാലം ...

view More

ഫോയിബ് 24, അക്കൌണ്ടന്റ്, കേരള, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുബോൾ എനിക് ...

view More

ശ്രുതി നായർ 24, വള്ളംകുളം, കേരളം, കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എന്റ...

view More

ധന്യശ്രീ 34, ഹെൽത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, മലപ്പുറം, കേരളം, എന്റെ...

view More

ആരോമ 28, ഡെന്റൽ ഹൈജീനിസ്റ്റ് തലശ്ശേരി, കേരളം, എന്...

view More

പവിത്ര, ഞാന്‍ ഒരിക്കലും എന്‍റെ തലമുടിയിൽ എണ്ണ തേച്ചിരുന്നില്...

view More

പുവിജ, എന്‍റെ പ്രസവശേഷമാണ് എന്‍റെ തലമുടിസംബന്ധമായ...

view More

ഭാവ്ന, അതിന്‍റെ എല്ലാം തുടക്കം ഞാൻ ഹൈസ്കൂളില്‍്...

view More

ജയലക്ഷ്മി, എന്‍റെ തലമുടിയുടെ ഗുണനിലവാരം...

view More

സ്വരൂപ, മുമ്പ് മുടിയിഴകള്‍ പൊട്ടുന്നതിന്‍റെയും കൂടാതെ താരന്‍റെയും...

view More

സുനിത, എനിക്ക് എപ്പോഴും നീളമുള്ള തലമുടി തന്നെയാണ്...

view More

സൂര്യ 25 വീട്ടമ്മ, ഹൈദരാബാദ്, എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നീണ്ട മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ചെറുപ്പം...

view More