ബന്ധു നിയമനവിവാദം; പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കില്‍ മന്ത്രി കെ.ടി ജലീല്‍ മറുപടി പറയുന്നു

ബന്ധു നിയമനവിവാദം; പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കില്‍ മന്ത്രി കെ.ടി ജലീല്‍ മറുപടി പറയുന്നു

Video Top Stories