മഴ മാറി നില്‍ക്കുമോ - കേരളത്തിന്‍റെ ബഹിരാകാശ ചിത്രങ്ങള്‍ പറയുന്നത്

First Published 18, Aug 2018, 7:00 AM IST

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസമായ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. മിക്ക ജില്ലകളിലും കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസമായി തുടർച്ചയായാണ് മഴ പെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ സാറ്റ്‌ലൈറ്റുകളെല്ലാം ഓരോ നിമിഷവും ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്. 

ഇന്‍സാറ്റ് ഉപഗ്രഹത്തില്‍ നിന്ന് കാണപ്പെടുന്ന കേരളം

ഇന്‍സാറ്റ് ഉപഗ്രഹത്തില്‍ നിന്ന് കാണപ്പെടുന്ന കേരളം

ഇന്‍സാറ്റ് ഉപഗ്രഹത്തില്‍ നിന്ന് കാണപ്പെടുന്ന കേരളം 18.8.2018

ഇന്‍സാറ്റ് ഉപഗ്രഹത്തില്‍ നിന്ന് കാണപ്പെടുന്ന കേരളം 18.8.2018

മഴ പ്രവചനം 18-8-2018

മഴ പ്രവചനം 18-8-2018

മഴ പ്രവചനം 19-8-2018

മഴ പ്രവചനം 19-8-2018

മഴ പ്രവചനം 20-8-2018

മഴ പ്രവചനം 20-8-2018

മഴ പ്രവചനം 21-8-2018

മഴ പ്രവചനം 21-8-2018

മഴ പ്രവചനം 22-8-2018

മഴ പ്രവചനം 22-8-2018

മഴ പ്രവചനം 24-8-2018

മഴ പ്രവചനം 24-8-2018

മഴ പ്രവചനം 23-8-2018

മഴ പ്രവചനം 23-8-2018

loader