ഗൂഗിൾ പ്ലസിന് ചരമകുറിപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ

ഒക്ടോബർ 8ന് ഗൂഗിൾ തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഗൂഗിൾ പ്ലസ് അടച്ചുപൂട്ടുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇതിന് പിന്നിൽ എന്താണ്..

Video Top Stories