അന്ന് ശരീരഭാരം 117 കിലോ കുറച്ചത് 30 കിലോ  

(Search results - 1)