അവനവനു തന്നെ ചരമക്കുറിപ്പെഴുതി വെച്ച് വിടവാങ്ങിയ  

(Search results - 1)