അൾസറിലേക്ക്  

(Search results - 1)
  • <p>ulcer</p>

    Health27, Apr 2020, 8:39 AM

    അൾസറിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അഞ്ച് ശീലങ്ങൾ

    ആഹാരം സമയാസമയത്ത് കഴിക്കാതിരിക്കുകയോ വേണ്ടത്ര കഴിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ അൾസർ വരാറുള്ളത്. ചിട്ടയായ ആഹാരരീതിയിലൂടെ അള്‍സറിനെ അകറ്റിനിര്‍ത്താവുന്നതാണ്.