ഇക്കിഗായ്  

(Search results - 1)
  • <p>Ikigai</p>

    Magazine25, Jun 2020, 12:13 PM

    ദീര്‍ഘകാലം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചിരിക്കാന്‍ ഇതാ 'ഇക്കിഗായ്' മോഡല്‍

    “നിങ്ങൾ ഇഷ്‍ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശമായി മാറുന്നു. അതിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ‌ക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലായി മാറുന്നു. ലോകത്തിന് ഉപകാരപ്രദവും നിങ്ങൾ ഇഷ്‍ടപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ നിയോഗമായി തീരുന്നു”