ഈ അപൂര്‍വ രക്തഗ്രൂപ്പ് ലോകത്ത് 43 പേര്‍ക്ക് മാത്രം  

(Search results - 1)