ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്കിടെ വള്ളം മറിഞ്ഞ് മരിച്ചു  

(Search results - 1)