കുട്ടികളിലെ ആസ്തമ  

(Search results - 1)
  • asthma

    Health27, Jun 2019, 3:50 PM

    കുട്ടികളിലെ ആസ്തമയുടെ കാരണങ്ങള്‍; ഡോക്ടർ പറയുന്നു

    കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന വളരെ സാധാരണമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ആസ്ത്മ. കുട്ടികളില്‍ ആസ്ത്മ പല രീതികളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും വിവിധ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കുട്ടികളിൽ ആസ്തമ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമാണെന്ന്  ‍ഡോ. എ കെ അബ്ദുൾ ഖാദർ പറയുന്നു.