കുപ്പിക്കുള്ളിലടച്ച് കടലിലെറിഞ്ഞ  

(Search results - 2)