കൊവിഡ് ബാധിച്ച് എംഎല്‍എ മരിച്ചു  

(Search results - 2)