കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാല  

(Search results - 1)
  • undefined

    News18, Dec 2019, 7:16 PM IST

    ഭാരതീയ ചികിത്സ പൈതൃകത്തെ അടുത്തറിയാം

    ആയുർവേദത്തിന്റെ പ്രായോഗികവും ചരിത്രപരവുമായ ഏതാണ്ട് നാലായിരം കൊല്ലത്തെ രേഖാസമുച്ചയം പ്രദർശനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഡിസംബർ 19, 20, 21 തീയതികളിൽ സെന്റർ ഫോർ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് റിസർച്ച് സെന്റർ (CMPR), AVS സ്‌ക്വയർ, (ചങ്കുവെട്ടി) സെമിനാർ ഹാളിലാണ് പ്രദർശനം