ക്യാര്‍ ഒമാന്‍ തീരത്ത് ഭീഷണിയാകുന്നു  

(Search results - 1)