ചികിത്സയിലായിരുന്ന രോഗിയെ പുഴുവരിച്ചു  

(Search results - 2)