ചുവന്ന ചുണ്ടുകൾക്ക്  

(Search results - 1)
  • <p>lips</p>

    Health28, Aug 2020, 11:03 PM

    ചുവന്ന ചുണ്ടുകൾക്ക് ഇതാ നാല് പൊടിക്കെെകൾ

     ഇരുണ്ട നിറമുള്ള ചുണ്ടുകൾക്ക് വെള്ളരിക്കാ ജ്യൂസ് ഏറ്റവും മികച്ച പരിഹാരമാണ്. വെള്ളരിക്കയുടെ നീര്  ചുണ്ടുകളിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു ഉണങ്ങുമ്പോൾ മൃദുവായി നനഞ്ഞ തുണികൊണ്ട് തുടച്ചു കളയുന്നത് ചുണ്ടുകൾക്ക് നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കും.