ചെടികൾ വളർത്താം  

(Search results - 1)
  • <p>mosquitoes</p>

    Health13, Jul 2020, 3:24 PM

    കൊതുകിനെ തുരത്താന്‍ വീട്ടിൽ ഈ ചെടികൾ വളർത്താം

    വെള്ളം കെട്ടിനില്‍ക്കാതെയും പരിസരശുചിത്വവും പാലിച്ചാൽ കൊതുകിനെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താവുന്നതാണ്. കൊതുകിനെ  തുരത്താന്‍ വീട്ടിൽ വളർത്താവുന്ന നാല് ചെടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...