ഡീസല്‍ നിരക്കുകള്‍ ഉയര്‍ന്നു  

(Search results - 1)