നിയുക്ത ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ  

(Search results - 2)