പല്ല് പുളിപ്പ്  

(Search results - 1)
  • teeth

    Health17, Dec 2019, 10:57 PM

    പല്ല് പുളിപ്പ്; ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

    പല്ലിന്റെ ഉള്‍ഭാഗത്തെ ദന്തമജ്ജ അഥവാ പള്‍പ്പ് വരെ ദന്തക്ഷയം വ്യാപിക്കുമ്പോഴാണ് ദന്തമജ്ജ വീക്കം (പള്‍പ്പിറ്റിസ്) ഉണ്ടാകുന്നത്. ദന്തക്ഷയം തുടക്കത്തില്‍ ഇനാമല്‍, പീന്നീട് ദന്തവസ്തു, തുടര്‍ന്ന് ദന്തമജ്ജ വരെ എത്തുന്നു.