ബന്ധുക്കള്‍ ആഭരണം ഊരിയെടുക്കുന്നതിനിടെ 'മരിച്ചയാള്‍' കണ്ണു തുറന്നു  

(Search results - 1)