ബൈക്ക് യാത്രയിലെ ആരോഗ്യപ്രശ്‍നങ്ങള്‍  

(Search results - 1)
  • bikers wears helmet

    Auto Tips8, Apr 2019, 9:40 AM IST

    ബൈക്ക് യാത്രയിലെ ആരോഗ്യപ്രശ്‍നങ്ങള്‍, കാരണങ്ങളും പരിഹാരവും

    ബൈക്ക് യാത്ര കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സമയലാഭം തന്നെയാണ് അതില്‍ പ്രധാനം. എന്നാല്‍ തുടര്‍ച്ചയായുള്ള ബൈക്ക് യാത്രകള്‍ പലരിലും പല  ആരോഗ്യ പ്രശ്‍നങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് അവയില്‍ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളെന്നും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരമെന്തെന്നും പരിശോധിക്കാം.