മാരുതി സൂപ്പർ കാരി  

(Search results - 1)
  • <p>maruti super carry mini truck1</p>

    auto blog26, May 2020, 1:49 PM

    ബിഎസ് 6 എൻജിനോടെ മാരുതി സൂപ്പർ കാരി

    മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ഏക ലഘു വാണിജ്യ വാഹനമായ സൂപ്പർ കാരി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണത്തിൽ ബി എസ് ആറ് നിലവാരമുള്ള പെട്രോൾ – സി എൻ ജി എൻജിനോടെ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തി.