മാലകൾക്ക്  

(Search results - 1)
  • mala

    Lifestyle24, Aug 2019, 2:27 PM IST

    ഓണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാന്റ് ഈ മൂന്ന് മാലകൾക്ക്....

    പച്ചയുടെയും ചുവപ്പിന്റെയും അഴക് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പാലയ്ക്കാ മാലയിലായിരിക്കും. ചുവപ്പും നീലയും കല്ല് പതിച്ചും പാലയ്ക്കാ മാല ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. കളര്‍ കല്ലുകളാണ് മുമ്പ് പാലയ്ക്കാ മാലയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇനാമലും ഉപയോഗിക്കുന്നു.