മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു  

(Search results - 2)