രാജ്യത്തിന് സമ്പൽസമൃദ്ധിയുണ്ടാകട്ടെ  

(Search results - 1)