ലെനോവയുടെ ദേശീയ പുരസ്കാരം  

(Search results - 1)
  • <p>oxygen digital shop</p>

    What's New21, May 2020, 11:44 AM

    ഒക്സിജന് ലെനോവയുടെ ദേശീയ പുരസ്കാരം

    കേരളത്തില്‍ അതിവേഗം വളര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ ബ്രാന്‍റായ ഓക്സിജന്‍ ആഗോള കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിപണിയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ ലെനോവ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിന് അര്‍ഹരായി