വൃക്കരോഗികൾ  

(Search results - 1)
  • kidney

    Health19, Apr 2020, 3:03 PM

    വൃക്കരോഗികൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ

    ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയോ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് രക്തത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. വൃക്കരോഗമുള്ളവർ ഒഴിവാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...