വെള്ളം കുടിയും പ്രമേഹവും തമ്മിലുളള ബന്ധം ഇതാണ്  

(Search results - 1)