സന്തോഷത്തിന്റെ അനശ്വരമായ ലോകം  

(Search results - 1)
  • <p>Sadhika venugopal</p>

    spice30, Jun 2020, 10:40 PM

    'ലൈക്കും ഫോളോവേഴ്‌സുമല്ല ജീവിതം': കുറിപ്പുമായി സാധിക

    ജീവിതം എന്നുപറയുന്നത് ഈ ആപ്പുകളോ, അതിലുള്ള ഫോളോവേഴ്‌സോ, അതില്‍ കിട്ടുന്ന ലൈക്കോ അല്ലെന്നും, ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് സന്തോഷത്തിന്റെ അനശ്വരമായ ഒരു ലോകമുണ്ടെന്നും, അത് നമ്മള്‍ കണ്ടെത്തണമെന്നുമാണ് സാധിക പറഞ്ഞുനിര്‍ത്തുന്നത്.