സ്വസ്ഥമായ ഉറക്കം  

(Search results - 1)
  • <p>good sleep</p>

    HealthAug 6, 2020, 2:30 PM IST

    സ്വസ്ഥമായ ഉറക്കം ഓര്‍മ്മകളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് പഠനം...

    ഉറക്കം, ആകെ ആരോഗ്യത്തെ നിര്‍ണയിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ്. ശരീരത്തിന്റെ മാത്രമല്ല- മനസിന്റെ ആരോഗ്യത്തേയും ഉറക്കം പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. ഉറക്കത്തിന്റെ ദൈര്‍ഘ്യം, സ്വഭാവം, സമയം എന്നിവയെല്ലാം നമ്മളെ പല തരത്തില്‍ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.