19 ല്‍ അല്ല 121 സീറ്റിലും തോറ്റ് പിണറായി  

(Search results - 1)