കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷാപ്പേടി അമിതമാകുന്നുണ്ടോ, എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ?

വേനൽചൂടും പരീക്ഷാചൂടും ഒരുമിച്ചെത്തുകയാണ്. കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷാപേടി അമിതമായി മാറുന്നുണ്ടോ, എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ? കാണാം ഡോക്ടർ ലൈവ്.

Video Top Stories