അതി൪ത്തി മാറിപ്പോയ സ്ഥാനാ൪ത്ഥി | ഇ.ട്രോൾ

ട്രോളന്മ‌ാരുടെ ആവേശമായ അദ്ദേഹം വോട്ട് ചോദിച്ച് എത്തിയപ്പോഴും അത് ട്രോളായി, ഇ.ട്രോൾ കാണുക

Video Top Stories