വീണ്ടും ഇലക്ഷൻ കത്തുകളും ട്രോളുകളും

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ രാഷ്ട്രീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ട്രോളുകളുമായി ഇ.ട്രോൾ പുതിയ എപ്പിസോഡ്

Video Top Stories