ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വൈറലായ പ്രചാരണ ഗാനങ്ങൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തെ ഏറ്റവും രസകരമായ സംഗതികളിലൊന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ഗാനങ്ങൾ. ഇതാ വൈറലായ ചില പ്രചാരണ ഗാനങ്ങൾ.  

Video Top Stories