ജി..മൊത്തം ക്ലീൻ ആണ് ജി- E Troll

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ വന്ന പരാതി പ്രളയത്തെ, നേരിട്ടത് ക്ലീൻചിറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ്, ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ട്രോൾ രൂപത്തിന്റെ ലഘു ആവിഷ്കാരവുമായി ഇ-ട്രോൾ

Video Top Stories