കൊവിഡ് വാർഡിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ പൂച്ചകൾ ചത്തു; പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കൊവിഡ് ഇല്ല

കൊവിഡ് വാർഡിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ പൂച്ചകൾ ചത്തു. ചത്ത മൂന്ന് പൂച്ചകളുടെ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം കാഞ്ഞങ്ങാട് ലാബിൽ നടത്തി.
 

Video Top Stories