ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ; ചന്ദ്രനിലേക്ക് രണ്ടാം വട്ടം

വിക്ഷേപണത്തിനൊരുങ്ങുന്ന ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ മൂന്ന് മൊഡ്യൂളുകളെ പറ്റി വിശദമായി അറിയാം.

Video Top Stories